badanie żywności
 • DO SPOŻYCIA
 • NA PŁYWALNIACH
 • Z JEZIOR I KĄPIELISK
 • Z INSTALACJI WODY GORĄCEJ
 • OPADOWEJ
 • PODZIEMNEJ
 • Z RZEK I STRUMIENI
 • Laboratorium LAŻiP "RYPIN" oferuje badania wód zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawa. Zapewniamy Klientom wykonanie badań metodami akredytowanymi lub zatwierdzonymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi oraz wiarygodność wyników badań.

  W ramach kompleksowej obsługi klienta świadczymy pobieranie próbek metodami akredytowanymi oraz ich transport w monitorowanych warunkach chłodniczych.

 • pobieranie i transport próbek
 • badania mikrobiologiczne
 • badania fizykochemiczne
 • monitoring kontrolny
 • monitoring przeglądowy

 •  
  Laboratorium zapewnia badania zgodne z wymaganiami :

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016)

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 1178)

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187)