badanie żywności
 • KOMUNALNYCH
 • PRZEMYSŁOWYCH
 • OCZYSZCZONYCH
 • SUROWYCH
 • Laboratorium LAŻiP "RYPIN" oferuje badania ścieków zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawa. Zapewniamy Klientom wykonanie badań metodami akredytowanymi, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi oraz wiarygodność wyników badań.

  W ramach kompleksowej obsługi klienta świadczymy pobieranie próbek metodami akredytowanymi oraz ich transport. Pobieramy próbki chwilowe i średniodobowe.

 • pobieranie i transport próbek
 • badania fizykochemiczne
 • badania mikrobiologiczne
 • Laboratorium zapewnia badania zgodne z wymaganiami :

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800)

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r, Nr 136, poz. 964 z późn. zm.).